SEMUA KAR’NA ANUGRAH-NYA by Lydia Nursaid May 31, 2015 Lyric: Bukan kar’na kebaikanmu bukan kar’na fasih lidahmu bukan kar’na kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggil-Nya Bukan kar’na kecakapanmu bukan kar’na baik rupamu bukan kar’na kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakai-Nya Bila engkau dapat itu karena-Nya bila engkau punya semua daripada-Nya Semua karena anugrah-Nya dib’rikan kepada kita semua […]

Continue reading